Ne
 • Aile
 • Alacak
 • Arabuluculuk
 • Arsa
 • Askerlik
 • Banka
 • Basın
 • Bilişim
 • Boşanma
 • Ceza
 • Dernek
 • Devralma
 • Gayrimenkul
 • Göçmenlik
 • Kamu
 • Kaza
 • Kredi
 • Marka
 • Medya
 • Miras
 • Patent
 • Satış
 • Sağlık
 • Sigorta
 • Sosyal Güvenlik
 • Tapu
 • Tazminat
 • Ticaret
 • Trafik
 • Turizm
 • Tüketici Hakları
 • Uluslararası
 • Uyuşmazlık
 • Uyuşturucu
 • Vakıf
 • Velayet
 • Vergi
 • İcra
 • İdare
 • İflas
 • İnşaat
 • İş
 • Şirket
Neresi

İcra Masrafı Hesaplama


İcra Masrafı Hesaplama
Dosya Türü
Dosya Türü
Borçlu Sayısı
Alacak Tutarı
İcra Masrafı Hesaplama

İcra masrafı hesaplama nasıl yapılır? İcra takibi il ve ilçelerde bulunan icra müdürlüklerine gerçekleştirilen talepler ile yapılır. İlamlı ya da ilamsız icra takibi gibi türleri olan söz konusu takiplerin her biri için bir takım harç ve giderler icra dairesine ödenmelidir. Kişiler hesaplama işlemlerinin nasıl gerçekleştirdiğini öncesinden doğal olarak sorabilmektedir.

İcra takibinin açılması ardından talepte bulunan alacaklı taraf, takibin yürütülmesi için gerekli masraf ve devletin istediği bazı harçları ödemektir. Söz konusu masraf ve masrafların büyük bölümü takibin başarılı bir şekilde sonuçlanmadı durumunda borçludan alınır. Lakin son aşamaya kadar alacaklı tarafından ödenmelidir.

İcra takip masrafları takibin ilamlı yahut ilamsız olduğuna göre farklılık arz eder. Bu nedenle icra takibi masraf hesaplama da farklılaşmaktadır.  İcra takip masrafları takibin ilamlı veya ilamsız oluşuna göre bazı farklılıklar vardır. İlamsız takipler alınırken peşin harç, başvuru harcı, tebligat ve dosya gideri gibi bir takım masrafların ödenmesi gerekir.

Şayet takip avukat aracığıyla gerçekleşiyorsa masraflara vekalet suret harcı, baro pulu harcı gibi giderler de dahil olmaktadır. Eğer icra masraf hesaplama nasıl yapılır diyorsanız, size sunduğumuz hesaplama aracından faydalanmanız mümkündür.

Harç Türleri

Harç devletin mahkemelerle icra ve iflas organları vasıtasıyla gördüğü adalet hizmeti sebebiyle belirli tutar ve oranlarda olan paradır. Yargı harçları davada haksız çıkmış olan tarafa yükletilmektedir. Harçlar kendi içinde farklı başlıklar halinde ayrılmaktadır.

İcra masrafı hesaplama öncesinde bunlar da bilinmesi gereken konulardır. Başvurma harcı bunlardan bir tanesi olup dava açarken ya da özel bazı taleplerde bulunurken, davacıdan ya da istemde bulunandan alınan harç olmaktadır. Peşin şekilde alınmakta olup maktu bir harç özelliğindedir.

Bunun yanı sıra oturum harcı da vardır. Bu taraflar ya da vekillerin ertelenmesine sebep olduğu oturumlar için alınmaktadır.  Keşif harcı ise mahkemeler tarafından kendiliğinden ya da talep üzerine verilen keşif yahut tespit kararlarını yerine getirmek için alınan harçtır.

Maktu Karar ve İlam Harcı

Maktu Karar ve İlam Harcı, harç türleri arasında seçeneklerden bir diğeridir. Konusu parayla değerlendirilmeyen dava ve işlerde maktu şekilde alınmaktadır. Bunlar ilişkin olduğu işlemin yapılması öncesinde, peşin şekilde alınmaktadır.

Nispi Karar ve İlam Harcı

Nispi Karar ve İlam Harcı, icra harç hesaplama öncesinde bilinmesi gereken ayrıntılardan bir tanesidir. Bu harç türü konusu parayla değerlendirilebilen davalarda hüküm altına alınan değer üzerinden Nispi Karar ve İlam Harcı’dır. Dava açılırken söz konusu harcın dörtte bir oranı peşin şekilde alınmaktadır.

Vekalet Ücreti

Vekalet ücreti bir dava y da işin avukat tarafından takip edilmesi sebebiyle sağlanan hukuksal yardımın bir karşılığı olarak ödenmektedir.

Avukatlık Ücreti

Vekil ile müvekkil arasında vekalet ücreti, sözleşme ilişkisinden meydana getirir. Taraflar arasında geçerli bir sözleşme bulunmuyorsa ilamın kesinleşmiş olduğu tarihteki dava konusu değerinin yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki bir miktardır.

Eğer taraflar arasında geçerli bir sözleşme yer alıyorsa, serbestçe vekalet ücreti belirlenebilir. Lakin söz konusu serbestlik mutla değildir ve kanun bir takım sınırlamalar getirmektedir:

Vekalet ücreti dava ya da hükmolunacak şeyin değeri veya paranın yüzde 25 oranını aşamaz.

Gerçekleştirilecek sözleşmeler dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmın aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz.

Tüm bu başlıklar, icra masrafı hesaplama konusunda bilinmesi gereken detaylardır. Size sunduğumuz hesaplama aracı ile kısa sürede gerekli hesaplamaları yapmanız mümkündür. Ancak bu sizleri bilgilendirme amacını taşımaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Harç türleri kendi içinde farklı başlıklara ayrılmaktadır. Bunlar genel anlamda,

Maktu Karar ve İlam Harcı,

Nispi Karar ve İlam Harcı,
Vekalet Ücreti,
Avukatlık Ücreti,
Başvurma Harcı,
Oturum Harcı,
Keşif Harcı,
Gibidir.

 • İcra ve İflas Hukuku davaları kendi içinde farklı başlıklara ayrılmaktadır ve bunlar şu şekilde verilebilir:

  1. Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi
  2. Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması
  3. Borca itiraz ve istihkak davaları
  4. Tahliye davaları
  5. Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları
  6. İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları
  7. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  8. İpoteğin paraya çevrilmesi
  9. Maden haczi davaları
  10. İhalenin feshi davaları
  11. Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi,
  12. İtirazın iptali davaları
  13. Menfi tespit ve istirdat davaları
  14. İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

  Genel anlamda İcra ve İflas Hukuk Davaları bu şekildedir.

İcra takibi türleri kendi içinde farklı başlıklara ayrılmaktadır. İlamlı icra, ilamsız icra, kambiyo takibi, rehin takibi, ipotek takibi ve kira takibi bunlardan bazılarıdır.

icra masrafı hesaplama